Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Η Έννοια της Ανάπτυξης

του Διονύση Στασινόπουλου, BSc (Finance), MSc (Marketing), MA (GPO)


Η ανάπτυξη, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και αποτελεί μια δυναμική διαδικασία οικονομικής διεύρυνσης και κοινωνικής αλλαγής, σημαίνει δε όχι απλή αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας αλλά βαθύτερη μεταλλαγή της σε επίπεδο διάρθρωσης της οικονομίας, θεσμικού πλαισίου, προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, παιδείας, υγείας κ.τ.λ. Μάλιστα οι χώρες θα πρέπει να επιδιώκουν όχι απλά και μόνο «οικονομική ανάπτυξη» αλλά «βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανάπτυξη δηλαδή πάνω σε ηθικές βάσεις στην οποία δεν θα έχει σημασία μόνο ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η έννοια λοιπόν της ανάπτυξης περικλείει ταυτόχρονα μια μεγάλη σειρά απαραίτητων για την ολοκλήρωσή της συντελεστών, έντονα αλληλοσυμπληρούμενων και διάχυτα αλληλοεξαρτώμενων.

H έννοια της ανάπτυξης εκφεύγει από τα όρια της οικονομικής επιστήμης και εισάγεται στο λεξιλόγιο και άλλων επιστημών. Νεότεροι ορισμοί της οικονομικής ανάπτυξης προσπαθούν να περιλάβουν ζητήματα διανομής του προϊόντος, διάρθρωσης της παραγωγής, ποιότητας ζωής και πολιτεύματος. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ως ανάπτυξη θεωρείται η πολυδιάστατη διαδικασία- οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική- που απευθύνεται προς τον άνθρωπο υπό διττή έννοια τόσο ως παράγοντα δημιουργό όσο και ως αποδέκτη των ωφελειών της ανάπτυξης.
Κατά τους Kindleberger & Herrick, η οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνει τη βελτίωση της υλικής ευημερίας, ιδίως των ατόμων που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα την εξάλειψη της πενίας των μαζών και των φαινομένων που την συνακολουθούν, δηλαδή του αναλφαβητισμού, των ασθενειών και των πρώιμων θανάτων˙ τη μεταβολή της σύνθεσης των εισροών και εκροών, η οποία γενικά συμπεριλαμβάνει και μετατοπίσεις της διάρθρωσης της παραγωγής από τις γεωργικές προς τις μεταποιητικές δραστηριότητες, την οργάνωση της οικονομίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η παραγωγική απασχόληση να είναι καθολική στον πληθυσμό εργασιακής ηλικίας χωρίς να αποτελεί κατάσταση μιας προνομιούχου μειονότητας και την αντίστοιχα μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων ευρύτερης βάσης στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ευημερίας τους.