Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές: Θεωρία και Πράξη"

του Δ. Ρόκου, Καθηγητή ΕΜΠ

Στην εργασία αυτή η σύγχρονη θεωρία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης όπως αυτή πολυδιάστατα διαφορίζεται από τις συνήθεις μερικές, ειδικές θεματικές κλαδικές προσεγγίσεις, μορφές και θεωρίες της ανάπτυξης, τεκμηριώνεται σε ερευνητικό, επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό και περιβαλ-λοντικό επίπεδο και για τις ιδιαίτερες έως και μοναδικές συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών, όπως αυτές σχετίζονται, αλληλεξαρτώνται και συστηματικά αλληλεπιδρούν στο χώρο και το χρόνο με το ευρύτερο έως και το πλανητικό περιβάλλον τους.

Οι βασικές μεθοδολογικές συνιστώσες της θεωρίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, όπως η διεπιστημονικότητα και η ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, απογραφής, χαρτογράφησης και συστηματικής παρακολούθησης των στοιχείων, χαρακτηριστικών, εμφανίσεων, φαινομένων και γεγονότων τα οποία συγκροτούν την κάθε φορά αδιάσπαστη ενότητα του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού τους χώρου οριοθετούν, προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τα τεχνολογικά εργαλεία, τα βήματα τεχνικής προσέγγισης και τις βέλτιστες πολιτικές πρακτικές για την επιδίωξή της.
Αναδεικνύονται ως βασική, θεμελιακής σημασίας προϋπόθεση των σχεδιασμών Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών οι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις (Integrated Surveys) του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού τους περιβάλλοντος και τεκμηριώνεται με στοιχεία από τον διεθνή και ελληνικό χώρο, η αξία της συμβολής των τεχνολογιών αιχμής της φωτοερμηνείας, της τηλεπισκόπησης, των ψηφιακών επεξεργασιών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών (ποιοτικών και μετρητικών) στη συγκρότηση της αναγκαίας και απαραίτητης υποδομής τους.
http://www.ntua.gr/MIRC/3rd_conference/The_Integrated_Development_of_Mountainous_Areas.pdf